O Silahlar Düzce ‘de Üretilecek

Düzce ‘de yapılması planlanan mühümmat tasarımı askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim tesisi yatırımı proje bazlı devlet yatırımı14.01.2023 tarih ve  6686 Karar Sayısı: Resmi Gazetede yayımlandı

 O Silahlar Düzce ‘de Üretilecek
14.01.2023 - 09:16
Haber Merkezi

Haberi Sesli Dinle

0:00 0:00

Düzce 'ye yapılacak yatırımın resmi gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetede yayılanan İşte o karar;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı işte o karar; Düzce İlinde yapılacak olan mühimmat tasarımı, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi tarafından Düzce İlinde yapılacak olan mühimmat tasarımı, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretim tesisi yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri
MADDE 2-(1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki
şekildedir:
a) Yatırım yeri: Düzce İli.

b) Yatırımın konusu: Mühimmat tasarımı, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretimi. ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olup, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.
c) Başlangıç tarihi: 1/6/2022
d) Yatırımın cinsi: Tevsi
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 1.345.464.000 TL
f) Öngörülen ilave istihdam: 286
g) Öngörülen nitelikli personel sayısı: 35 g) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:
 

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamındaki yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
ç) Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %80, yatırım katkı
c) KDV iadesi. tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100). d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl).
e) Nitelikli personel desteği (azami 60.000.000 TL). f) Faiz ve/veya kâr payı desteği (80.000.000 TL'yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl) g) Enerji desteği (İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının % 50'si)
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması
MADDE 4- (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edilmesini veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren bu Kararda belirlenen süre kadar uygulanır.

Nitelikli personel desteği uygulaması
MADDE 5- (1) Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanır.
Faiz ve/veya kâr payı desteği uygulaması
MADDE 6-
(1) Faiz ve/veya kâr payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kâr payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için bu Kararda belirlenen sürenin aşılmaması kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır.
Enerji desteği uygulaması
MADDE 7-(
1) Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren bu Kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır.

Tamamlama vizesi
MADDE 8-
(1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılır.
Müeyyide
MADDE 9-(1)
Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.
Diğer hükümler
MADDE 10- (1)
Bu Kararda yer almayan hususlar; 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karanıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır. (2) Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenir. (3) Bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yararlanabilir.
Yürürlük
MADDE 11-(
1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-
(1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Editör: Ç. Resuloğlu
Haber İhbar