ÇETELEŞME ARTIK KALKIYOR

ÇETELEŞME ARTIK KALKIYOR
22.09.2021 - 16:35
KARAR TARİHİ : 16/09/2021 KARAR SAYISI : 2021/ 1 AMAÇ Madde 1- Bu kararla, Düzce il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit, tehlikenin ve olumsuzlukların engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için, okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve okul çevresini mekan tutmalarının önlenmesi, öğrencileri rahatsız edecek hal ve hareketleriyle eğitim ve öğretimin huzur ve sükûnet içinde yapılmasına engel olmalarının önlenmesi ile okullarda ve çevresinde muhtemel risk grupları ve çeteleşme oluşumlarına yönelik tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. KAPSAM Madde 2- Bu karar, Düzce ilindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi tüm eğitim öğretim kurumlarının bahçesini ve çevresini kapsamaktadır. HUKUKİ DAYANAK Madde 3- Bu karar: a) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası?nın 58. maddesi, b) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu? nun 4. maddesi, c) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu? nun 11/C ve 66. maddeleri, d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu? nun 32. maddesi, e) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu? nun 2/A ve 11. maddeleri, f) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 2021/14067 ?Güvenli Okul- Güvenli Gelecek Projesi? sayılı genelgesi, Hükümlerine dayanmaktadır. İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. Maddesinin (A) bendinde ? Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurların Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.? (C) bendinde, ?İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.? Hükümleri yer almıştır. GENEL HÜKÜM VE ESASLAR Madde 5- Bu kapsamda; İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde, okul dış kapısı önünde veya çevresinde eğitim ve öğretim ile ilişiği bulunmayan makul şüpheli şahısların veya grupların okul giriş-çıkış saatlerinde, öğrencilerin toplanma ve dağılma güzergâhlarında, okul önlerinde veya okulun iki yüz (200) metre yakın çevresinde, alkol alma, müzik dinleme vb. gibi sebeplerle bulunmaları, okul idarecileri, öğrenciler ve velileri yaptıkları hal ve hareketlerle rahatsız edici tavır ve davranışlar sergileyerek eğitim ve öğretimin huzur ve sükun içinde yapılmasına doğrudan veya dolaylı etkileyerek engel olmaları yasaklanmıştır. Devam etmekte olan eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecek kişilere; kolluk kuvvetlerince yapılacak açık ve anlaşılır yazılı ikaza rağmen bu kişi veya kişilerin aynı tutum ve davranışlara devam etmeleri halinde kolluk görevlilerince idari yaptırım kararı uygulanacaktır. CEZAİ HÜKÜMLER Madde 6- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu? nun 11. Maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 66. maddesinde yer alan ? İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan ulunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler ve riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu? nun 32. maddesi uyarınca cezalandırılır.? Hükmü gereği işlem yapılacaktır. YÜRÜRLÜK Madde 7- Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 8- Bu karar Düzce Valiliği tarafından yürütülür.
Haber İhbar